آموزش تاتو

فرم ارزشیابی دورهدارد
گروه کسب و کارآرایشگری
حداقل سرمایه8 تا 10 میلیون
درآمد ماهیانه2 تا 4 میلیون
مقیاسسالن کار
ریسکمتوسط
دیدگاه2

تومان 665,000