آموزش تولید و کاشت قارچ

فرم ارزشیابی دورهدارد
گروه کسب و کارکشاورزی
حداقل سرمایه6 تا 8 میلیون
درآمد ماهیانه1 تا 2 میلیون
مقیاسخانگی
ریسکمتوسط
دیدگاه1

تومان 265,000