آموزش زنبورداری و پرورش زنبور عسل

فرم ارزشیابی دورهدارد
گروه کسب و کاردامداری
حداقل سرمایه10 تا 12 میلیون
درآمد ماهیانه1 تا 2 میلیون
مقیاس10کلن
ریسکمتوسط
دیدگاه3

تومان 585,000