آموزش ساخت صابون

فرم ارزشیابی دورهدارد
گروه کسب و کارصنایع دستی
حداقل سرمایه1 تا 2 میلیون
درآمد ماهیانه500 تا 1 میلیون
مقیاسخانگی
ریسکپایین
دیدگاه0

تومان 520,000