آموزش چرم دوزی

فرم ارزشیابی دورهدارد
گروه کسب و کارصنایع دستی
حداقل سرمایه4 تا 6 میلیون
درآمد ماهیانه1 تا 2 میلیون
مقیاسخانگی
ریسکمتوسط
دیدگاه0

تومان 1,230,000