آموزش کناف کاری

فرم ارزشیابی دورهدارد
گروه کسب و کارعمران
حداقل سرمایه1 تا 2 میلیون
درآمد ماهیانه2 تا 4 میلیون
مقیاسخانگی
ریسکپایین
دیدگاه4

تومان 450,000